Category

ENTP Tvarkytojams

Metalo laužą superkantiems

Metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonės yra viena tų vietų, kuriose gali būti aptinkamas radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas ir paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai.

Read article
Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinės ataskaitos

Informuojame, kad vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu (ataskaitos pateikimo adresas – http://asta.aplinka.lt/asta-ext/). 2013 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki…

Read article
2013 metų metodinė (seminarų) medžiaga

Čia galite parsisiųsti seminarų metu dėstytą medžiagą: Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir alyvų gamintojams ir importuotojams Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

Read article
Pavėlintas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo terminas

         Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-578 pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Pakeitimais pavėlintas atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos 2012 metų ataskaitų teikimo terminas:           2012 m. Atliekų susidarymo metinių ataskaitų pateikimo terminas atidėtas iki 2013 m. rugsėjo mėn. 15…

Read article
Dėl atliekų tvarkytojų sąrašo ir atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo

Primename, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai, norintys būti įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, ir turėti galimybę išrašinėti dokumentus, patvirtinančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams arba gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotoms organizacijoms, turi vadovautis…

Read article
Dėl ENTP informacijos ir ataskaitų teikimo terminų

Informuojame, kad iš Aplinkos apsaugos agentūros gautas raštas, kuriame rašoma, kad vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (Žin., 2004, Nr. 50-1676) (toliau – Taisyklės), 43 punktu, kartu su atliekų susidarymo ir /ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės…

Read article
Pakeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau…

Read article
Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 9 punkto nuostatų

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau…

Read article
Dėl VĮ Regitra duomenų teikimo

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija gavo nusiskundimų iš savo narių, bei kitų ENTP tvarkančių įmonių, kad VĮ Regitra nebeteikia paslaugų dėl transporto priemonių suvaržymo turtinių teisių apribojimo. Pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 12 punktą „Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi…

Read article