Naujienos

Aplinkosauginiai reikalavimai

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

 

Pagal teisės aktų reikalavimus eksploatuoti netinamos transporto priemonės (toliau ENTP) Lietuvoje turi būti saugiai ir nekenkiant aplinkai išardytos, susidariusios atliekos perdirbamos, o tinkamos naudoti dalys naudojamos pakartotinai.

LR Vyriausybės Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, jog turi būti sukurta ENTP tvarkymo sistema, užtikrinanti, kad ENTP būtų surenkamos ir sutvarkomos, o įmonės ar jų padaliniai, surenkantys, naudojantys ir perdirbantys šias atliekas, išdėstyti taip, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui atiduoti tvarkyti transporto priemonę. ENTP ir, kiek tai techniškai įmanoma, naudotų dalių, išimtų remontuojant keleivines transporto priemones, tvarkymo sistemos turėtų užtikrinti efektyvų ENTP esančių tinkamų naudoti dalių pakartotinį naudojimą, netinkamų naudoti dalių ir medžiagų atliekų naudojimą, visų pirma perdirbimą, nepažeidžiant aplinkos apsaugos ir transporto priemonių saugos reikalavimų. Naudotų dalių, išimtų remontuojant keleivines transporto priemones, surinkimą privalo užtikrinti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančios įmonės.

Transporto priemonių gamintojai ir importuotojai kartu su ENTP tvarkančiomis įmonėmis turėtų bendradarbiauti su savivaldybėmis, kad būtų pašalintos iš kiemų ir kitų teritorijų paliktos be priežiūros ENTP, taip pat turi informuoti visuomenę apie ENTP keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai.

ENTP gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos ENTP turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią nustatytus reikalavimus. ENTP surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose.
Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti ENTP ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kitą panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę.

Apdorojimo įmonė arba jos įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi ENTP, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinusi, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Apdorojimo įmonė arba jos įgaliota surinkimo įmonė:

  •   užpildo tris Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, iš kurių pirmasis atiduodamas savininkui, kurį gavęs ENTP savininkas pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, antrasis laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal reikalavimus išdavusiam Regiono aplinkos apsaugos departamentui;
  •   perduoda informaciją apie transporto priemonės priėmimą jos apdorojimui į centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę naudojantis atitinkamų sutarčių pagrindu valstybės įmonės „Regitra“ programinėmis priemonėmis.

ENTP apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama ENTP, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus jei:

  • ENTP neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;
  • ENTP yra pašalinių atliekų.

ENTP apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų reikalavimų, apdorojant ENTP atliekas, įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus.

ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos:

1. personalo;
2. ENTP priėmimo ir laikymo;
3. ENTP išmontavimo;
4. metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;
5. mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
6. pavojingųjų atliekų laikymo;
7. naudotų padangų laikymo;
8. kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

Iš ENTP pašalinti skysčiai, turi būti surenkami ir laikomi atskirai, jų negalima maišyti tarpusavyje ar su kitais skysčiais.
ENTP apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos turi būti laikomos ir ženklinamos pagal reikalavimus.
ENTP išmontavimas turi būti atliekamas uždarose patalpose.
Pavojingųjų atliekų laikymo zona turi būti patalpa arba aptverta, apšviesta ir saugoma teritorija, uždengta lengvų konstrukcijų stogeliu, saugančiu nuo atmosferos kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.
ENTP apdorojimo įmonėje turi būti įrengta požeminio vandens kokybės monitoringo sistema, išskyrus tuos atvejus, kai veikla vykdoma pastate ir yra įdiegtos atitinkamos priemonės. Požeminio vandens monitoringas turi būti vykdomas pagal monitoringo programą, parengtą pagal reikalavimus ir metodines rekomendacijas.
ENTP apdorojimo įmonėje turi būti specialiosios priemonės ir sorbentai, kurie nedelsiant turi būti panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas turi būti tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. Deginti sorbentus arba vežti juos į sąvartyną draudžiama.

ENTP turi būti apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolesnis šių transporto priemonių dalių panaudojimas. Susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos.

ENTP apdorojimo įmonėje turi būti atliekamos tokios operacijos, kuriomis būtų užtikrinama, kad ENTP ir jų dalys neterš aplinkos:

1. akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas;
2. potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas;
3. degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų ENTP esančių skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir laikymas. Šie skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei jų pašalinimas pakenktų šių dalių funkcionalumui;
4. gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma identifikuoti, pašalinimas.

Šios ENTP nukenksminimo operacijos, turi būti atliekamos iš karto priėmus ENTP arba kiek galima greičiau, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo ENTP priėmimo datos.

ENTP apdorojimo įmonėje turi būti atliekamos operacijos, užtikrinančios ENTP ir jų dalių pakartotinį naudojimą ir perdirbimą:

1. katalizatorių išėmimas;
2. vario, aliuminio, magnio turinčių dalių išėmimas ir atskiras surinkimas, jei šie metalai neatskiriami ENTP smulkinimo metu;
3. ratų ir stambių plastikinių dalių (bamperių, armatūros plokščių, skysčių talpų ir pan.) nuėmimas taip, kad jų medžiagas būtų galima perdirbti, jei šios medžiagos neatskiriamos ENTP smulkinimo metu;
4. stiklų išėmimas.

Šios operacijos, turi būti aprašytos ENTP apdorojimo įmonės techniniame reglamente.

Išmontuotos dalys turi būti saugomos taip, kad nebūtų pažeidžiamos skysčių turinčios dalys arba dalys, kurias galima naudoti, bei atsarginės dalys.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, įmonės, užsiimančios ENTP apdorojimu, turi užtikrinti, kad:

1. ENTP prieš jas toliau apdorojant išrenkamos arba imamasi kitų lygiaverčių priemonių, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
2. medžiagos, paženklintos pagal reikalavimus, prieš tolesnį apdorojimą išimamos;
3. pavojingos medžiagos ir dalys išimamos ir atskiriamos atrankos būdu taip, kad neužterštų vėliau į smulkintuvą patenkančių ENTP atliekų;
4. dalys išrenkamos ir saugomos taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas pakartotiniam naudojimui ir naudojimui, o ypač perdirbimui.

ENTP išmontavimo metu po ja turi būti pastatomos talpyklos arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai.

Transporto priemonių gamintojai kartu su medžiagų ir įrangos gamintojais turi taikyti transporto priemonių dalių ir medžiagų kodavimo standartus, kad būtų galima nustatyti, kurios dalys ir medžiagos tinka pakartotiniam naudojimui ir naudojimui.

Gamintojai per šešis mėnesius nuo naujo transporto priemonės modelio išleidimo į rinką turi pateikti informaciją, prieinamą ENTP apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą. Informacijoje turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

Transporto priemonių dalių gamintojai, ENTP įmonei paprašius, turi suteikti informaciją apie dalių, kurios gali būti pakartotinai naudojamos, išmontavimą, saugojimą ir išbandymą, jei tai nėra konfidenciali komercinė informacija.

ENTP apdorojimo įmonės privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais. Šiu apskaitų ataskaitas privalo teikti atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatytais reikalavimais.