Naujienos

Pakeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 9 p. nuostatų prašydama panaikinti Taisyklių 9 p. pakeitimus, paliekant galioti ankstesnę punkto redakciją, arba pakeisti minėtą punktą ir ENTP apdorojimo veiklą susieti ne su pastatų paskirtimi, o su vykdomos veiklos teritorija atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentus.

Po ilgai trukusių svarstymų vis dėl to LR Aplinkos ministerija iš dalies pritarė Asociacijos siūlymams ir 2013 m. kovo 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-209 pakeitė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 50-1676; 2010, Nr. 29-1361; 2011, Nr. 147-6910), ir išdėstė 9 punktą taip: „Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose.“