Naujienos

Metalo laužą superkantiems

metalo lauzasMetalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonės yra viena tų vietų, kuriose gali būti aptinkamas radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas ir paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai.

 

 

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, metalo laužą superkančios ar perdirbančios įmonės privalo turėti jonizuojančios spinduliuotės kontrolės prietaisus – dozės galios ar jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo matuoklius, kurių tipai patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą bei užtikrinti, kad kontrolės prietaisai patikimai veiktų ir būtų atliekama jų metrologinė patikra.
  • Metalo laužas turi būti tikrinamas ne tik supirkimo metu, bet ir kitose metalo laužo tvarkymo stadijose (rūšiuojant, sandėliuojant, transportuojant, perdirbant), kad radioaktyviosios medžiagos nepatektų į metalo produkciją (gaminius).
  • Metalo laužo radioaktyviosios taršos matavimai atliekami apytiksliai kas 1 m tarp matavimo taškų 5-10 cm atstumu nuo tikrinamo metalo laužo paviršiaus. Prieš pradedant matuoti nustatomas foninis (gamtinis) dozės galios arba jonizuojančiosios spinduliuotės intensyvumo lygis, pagal kurį bus vertinama radioaktyvioji metalo laužo tarša. Foninis lygis nustatomas toje pačioje patalpoje ar aikštelėje, kurioje sandėliuojamas metalo laužas, ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo tikrinamo metalo laužo. Būtina reaguoti ir atlikti išsamesnius tyrimus nustačius 1,5 karto ir didesnį jonizuojančiosios spinduliuotės lygį nei gamtinis fonas.
  • Tikrinant metalo laužą, radioaktyviosios taršos kontrolės duomenys, turi būti registruojami laisvos formos žurnale. Svarbu užregistruoti:
  1. jonizuojančiosios spinduliuotės foninį lygį;
  2. metalo laužo, atliekų ir metalo produkcijos radioaktyviosios taršos matavimus (matavimo datą, trumpą metalo laužo, atliekų ir metalo produkcijos apibūdinimą);
  3. matavimų rezultatus.
  • Metalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonių darbuotojai privalo mokytis radiacinės saugos pagal specialiai parengtas 8 valandų trukmės mokymo programas ir kas 5 metus kartoti mokymo kursus.
  • Turi būti parengtos darbo instrukcijos, kaip kontroliuoti metalo laužo, atliekų ir metalo produkcijos radioaktyviąją taršą. Su instrukcijomis turi būti supažindinti šią kontrolę atliekantys asmenys.
  • Visi šaltiniai ar išaiškintas radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas turi būti tinkamai sutvarkyti, kad nekeltų grėsmės gyventojams bei aplinkai. Aptikus, jų negalima palikti be priežiūros, draudžiama juos parduoti, išmesti ar perdirbti į kitus gaminius. Tokiu atveju būtina informuoti įmonės administraciją ir Radiacinės saugos centrą.

Lietuvos teisės aktai reglamentuoja, kad paliktųjų šaltinių ir objektų tvarkymas, gabenimas ir saugojimas radioaktyviųjų atliekų saugykloje ir kiti su tuo susiję darbai finansuojami iš valstybės ir savivaldybių institucijoms numatytų asignavimų. Nustačius asmenis, kaltus dėl nelegalių šaltinių ar objektų įsigijimo, laikymo, gabenimo ar gamybos, tokių šaltinių ar objektų tvarkymo išlaidos išieškomos iš kaltų asmenų.

Metalo laužą superkančios ar jį perdirbančios įmonės, aptikusios radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą ar bet kokį prietaisą ar kitą nežinomos paskirties daiktą, pažymėtą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, arba įtarančios, kad jis gali būti užterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, apie tai bet kuriuo paros metu turi nedelsiant pranešti Bendruoju pagalbos telefonu 112 ar informuoti Radiacinės saugos centrą tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rsc@rsc.lt.

Daugiau informacijos
Radiacinės saugos centras
www.rsc.lt, tel. 852105817

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys metalų laužo supirkimą:

[checklist]

[/checklist]