Naujienos

Dėl ENTP informacijos ir ataskaitų teikimo terminų

Informuojame, kad iš Aplinkos apsaugos agentūros gautas raštas, kuriame rašoma, kad vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 (Žin., 2004, Nr. 50-1676) (toliau – Taisyklės), 43 punktu, kartu su atliekų susidarymo ir /ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės papildomai turi pateikti informaciją apie medžiagų (atliekų), gaunamų apdorojus eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tvarkymą šalyje (Taisyklių 4 priedas) ir (ar) informaciją apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (dalių), atsirandančių šalyje, eksportą tolesniam apdorojimui (Taisyklių 5 priedas).

Kadangi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo ” pakeitimo” (Žin., 2013, Nr. 46-2291) atliekų tvarkymo apskaitos 2012 m. ataskaitos pateikimo terminas nukeltas iki 2013 m. rugsėjo 10 d., todėl ir Taisyklių 4 ir (ar) 5 priedus įmonės turi pateikti regionų aplinkos apsaugos departamentams tiesiogiai, registruotu paštu arba jų skaitmenines kopijas elektroninėmis ryšio priemonėmis taip pat ne vėlau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d.

2012 m Atliekų susidarymo apskaitos metinė ataskaita turi būti pateikiama iki 2013 m. rugpjūčio 10 d., atliekų tvarkymo apskaitos metinė ataskaita – iki 2013 m. rugsėjo 10 d.