Naujienos

Nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

Siekiant optimizuoti valstybės institucijų funkcijas ir atskirti aplinkosauginių leidimų išdavimą nuo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuo š. m. liepos 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) vykdytos leidimų išdavimo ir kitos aplinkosauginio reguliavimo funkcijos perduodamos Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

 Nuo š.m. liepos 1 d. daugelį iš RAAD perimamų funkcijų vykdys naujai įsteigto Taršos prevencijos ir leidimų departamento teritoriniai skyriai: Alytaus skyrius, Kauno skyrius, Klaipėdos skyrius, Marijampolės skyrius, Panevėžio skyrius, Šiaulių skyrius, Utenos skyrius ir Vilniaus skyrius. Teritoriniai skyriai įsikūrę atitinkamų RAAD patalpose.

Asmenys visus dokumentus, susijusius su žemiau nurodytų funkcijų vykdymu, kuriuos iki š.m. birželio 30 d. teikdavo atitinkamam RAAD, nuo š.m. liepos 1 d. turi teikti AAA.

 Nuo liepos 1 d. AAA iš RAAD perima šių funkcijų vykdymą:

 •     poveikio aplinkai vertinimo programų nagrinėjimas ir tvirtinimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų     nagrinėjimas ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas,
 •     atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, priėmimas dėl visų planuojamos ūkinės veiklos  rūšių;
 •     strateginio pasekmių aplinkai vertinimo  atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentų ir vertinimo ataskaitų nagrinėjimas ir išvadų dėl vertinimo ir vertinimo dokumentų kokybės teikimas
 •     taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas pakeitimas ir galiojimo panaikinimas;
 •     taršos leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas;
 •     atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planų derinimas;
 •     atliekų naudojimo ir šalinimo techninių reglamentų derinimas,
 •     leidimų  išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planų tvirtinimas;
 •     tam tikrų veiklos rūšių įrenginių, naudojančių tirpiklius, registravimas, veiklos vykdytojų ataskaitų apie tirpiklius naudojančius įrenginių priėmimas
 •     savivaldybių rengiamų aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planų derinimas;
 •     savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo programų derinimas
 •     Ūkio subjektų aplinkos monitoringo duomenų ir ataskaitų priėmimas
 •     vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų priėmimas;
 •     teršalų išmetimo į aplinkos orą ataskaitų (ataskaitos forma Nr.  2-Atmosfera) priėmimas;
 •     sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitų priėmimas;
 •     leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimas;
 •     paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygų išdavimas;
 •     nuotekų dumblo ir biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui planų derinimas;
 •     transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas vykdančių asmenų registravimas;
 •     gamintojų ir importuotojų (alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, pakuočių)  registracija Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 •     leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, naudoti žvejybos plotą valstybiniame vandens telkinyje išdavimas;
 •     kitas funkcijas, numatytas Taršos prevencijos ir leidimų departamento teritorinių skyrių nuostatuose, su kuriais galite susipažinti čia.

Asmenys visus dokumentus, susijusius su aukščiau nurodytų funkcijų vykdymu, kuriuos iki š.m. birželio 30 d. teikdavo atitinkamam RAAD, nuo liepos 1 d. turi teikti AAA šiais būdais:
elektroniniu paštu – aaa@aaa.am.lt;
faksu (8) 706 62 000;

Paštu ar įteikiant tiesiogiai teritoriniams AAA padaliniams šiais adresais:

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Alytaus skyriui
Kauno g. 69
62107 Alytus

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriui
Rotušės a. 12,
44279 Kaunas

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriui
Birutės g.16,
92003 Klaipėda

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Marijampolės skyriui
S.Dariaus ir S.Girėno g.4,
68176 Marijampolė

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Panevėžio skyriui
Žvaigždžių g. 7,
37109 Panevėžys

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriui
M.K.Čiurlionio g.3,
76303 Šiauliai

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriui
Metalo g.11,
28217 Utena

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Vilniaus skyriui
A.Juozapavičiaus g.9,
LT-09311 Vilnius

Visus administracinius sprendimus, kurių pagal asmenų gautus prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus iki š.m. liepos 1 d. nepriėmė RAAD, priims AAA. Visi asmenų RAAD pateikti prašymai, paraiškos ir kiti dokumentai bus persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti AAA.
Kilus neaiškumams ar klausimams dėl atitinkamų leidimų, dokumentų, informacijos gavimo ir (ar) pateikimo prašome kreiptis tel. (8) 706 62 008 ar el. paštu aaa@aaa.am.lt.

LR aplinkos ministerijos informacija