Naujienos

Europos parlamento ir Lietuvos veiksmai saugant klimatą bei aplinką.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų (toliau – Asociacija) asociacijos pirmininkas Vladimiras Jankoit dalyvavo Europos Parlamento biuro Lietuvoje surengtame renginyje medijai „Europos parlamento ir Lietuvos veiksmai saugant klimatą bei aplinką“.

Jankoit apžvelgė Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) pagrindines nuostatas ir atkreipė dėmesį į šias pagrindines prievoles:

– Valstybės narės privalo laikytis Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos. Būtina dar labiau vengti atliekų susidarymo,  atliekos turėtų būti pakartotinai naudojamos ir naudojamos, pirmenybę suteikiant pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui.

– Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad paskutinis ENTP turėtojas ir (arba) savininkas galėtų pristatyti ją į patvirtintą apdorojimo įmonę nepatirdamas išlaidų, jei transporto priemonė neturi vertės rinkoje arba jos vertė yra neigiama. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visus arba didelę dalį šių priemonių įgyvendinimo išlaidų padengs gamintojas.

– ENTP surinkėjams ir vykdantiems apdorojimo veiklą turėtų būti leidžiama dirbti tik gavus leidimą, o tuomet, kai taikoma ne leidimų, o registracijos sistema – laikomasi konkrečių sąlygų. Valstybės narės turi imtis  būtinų priemonių užtikrinti, kad visos ENTP būtų nugabentos į patvirtintą apdorojimo įmonę.

– Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinant šios ES direktyvos nuostatas būtų išlaikyta konkurencijos galimybė, ypač mažų ir vidutinių įmonių teisė į surinkimo, išmontavimo, apdorojimo bei perdirbimo rinką.

– Valstybės narės numato sistemą, pagal kurią ENTP būtų išregistruojama tik pateikus sunaikinimo  pažymėjimą.

– Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai įgyvendins šiuos uždavinius:  ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. vidutiniškai padidins visų ENTP pakartotinį naudojimą ir naudojimą ne mažiau kaip 95 % vienam automobiliui per metus. Per tą patį laiką pakartotinis naudojimas ir perdirbimas turi padidėti vidutiniškai 85 % vienam automobiliui per metus.

 

PADĖTIS LIETUVOJE

Lietuvoje registruota apie 1,5 mln. kelių transporto priemonių, iš kurių 1,4 mln. yra lengvieji automobiliai ir mikroautobusai (transporto priemonės priskiriamos M1 ir N1 klasei). Kasmet beveik 9 % Lietuvoje naudojamų kelių transporto priemonių tampa nebetinkamomis tolesniam naudojimui (atliekomis), t. y. kasmet Lietuvoje susidaro apie 130 tūkst. ENTP, kurios priskiriamos prie pavojingų atliekų.

Lietuva taip pat privalo įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/53/EB dėl ENTP.  Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių, atliekų tvarkymas pagrįstas gamintojo atsakomybės principu ir įgyvendinimas per ne pelno siekiančias organizacijas.

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/53/EB dėl ENTP buvo pakeistas LR atliekų tvarkymo įstatymas ir kiti teisės aktai.

Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 2 licencijuotos transporto priemonių gamintojams ir importuotojams atstovaujančios organizacijos – Gamintojų ir importuotojų asociacija ir Autogamintojų ir importuotojų asociacija.

Vykdydami LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus kolektyviai pareigas vykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai bendradarbiaudami su ENTP tvarkytojais sukūrė ENTP tvarkymo sistemą atitinkančią Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl ENTP ir LR atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus. Įrengta 97 ENTP priėmimo vietos net 52 Lietuvos savivaldybėse. Tai leido užtikrinti, kad asmenys galėtų nemokamai atiduoti ENTP ir finansuoti ENTP tvarkymą (finansuojamas ENTP surinkimas, neigiamos vertės atliekų sutvarkymas (plastikai, gumos, stiklai, padangos, panaudota alyva, skysčiai ir kt.) užtikrinant pakartotino naudojimo, naudojimo ir perdirbimo efektyvumą (pagal vienos transporto priemonės svorį).

Tačiau dėl itin didelio pareigų nevykdančių transporto priemonių gamintojų ir importuotojų skaičiaus ir labai didelio nelegalaus ENTP ardymo masto Lietuvoje pagrindiniai Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/53/EB dėl ENTP reikalavimai įgyvendinami tik dėl dalies į LR vidaus rinką pateiktų transporto priemonių. Paminėta transporto priemonių rinkos
Transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos vertinimo ataskaita (http://aai.lt/vertinimai/).

Jankoit renginyje kalbėjo ir apie 2019 m. spalio 17 dieną įsigaliojusį patikslintą Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojantis planą. Šis planas numato, kad 1 000 eurų kompensacinės išmokos, skirtos įsigijusiems mažiau taršų automobilį vietoj taršaus bus mokamos iš šios programos lėšų.

Jankoit pažymėjo, kad visi Asociacijai priklausantys ENTP tvarkytojai, turintys Taršos arba TIPK leidimus, turi teisę priimti taršius automobilius, išduoti ENTP sunaikinimo pažymėjimą, kurio pagrindu pagal nustatytą tvarką galima būtų tikėtis 1 000 eurų kompensacijos.